Voor Fiscale aftrekbaarheid scrol naar beneden

 

PRIVACYVERKLARING B1239G – Kruisboog-Hadewijch

Onze scouts- en gidsengroep hecht veel belang aan de privacy van leden, leiding, ouders en sympathisanten.
In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen en verwerken. We doen dit steeds in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR).

Algemene informatie groep

B1239G – Kruisboog-Hadewijch
Roodebeeksteenweg 302
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
www.kruisboog-hadewijch.be

Onze groep is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. De gegevens van leden en leiding worden echter ook verzameld in opdracht van Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw.
Hiervoor treedt onze groep op als verwerker. Meer informatie over het privacybeleid van Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw kan je terugvinden op www.scoutsengidsenvlaanderen.be/privacy.

Jouw rechten

Je hebt heel wat rechten. Hieronder kan je een duidelijk overzicht vinden van die rechten en hoe je ze kan uitoefenen. Als we jou om een toestemming tot gegevensverwerking hebben gevraagd, dan kan je zelf die toestemming op elk moment opnieuw intrekken.

1. Gegevens inkijken
Je kan jouw gegevens op verschillende manieren raadplegen. Heb je een account op de Groepsadministratie, dan kan je daar verschillende persoonsgegevens bekijken en/of bewerken.
Wil je een overzicht krijgen van alle gegevens die we in ons bezit hebben, neem dan contact op met Teresa Corthouts (teresa@kruisboog-hadewijch.be).

2. Gegevens verbeteren of aanvullen
Zijn bepaalde gegevens die we bijhouden niet meer correct? Dan kan je die steeds laten aanpassen of aanvullen.

3. Gegevens verwijderen
Je kan vragen om jouw persoonsgegevens te verwijderen in onder andere volgende gevallen:
·       De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze verzameld werden.
·       De verwerking werd uitgevoerd met jouw expliciete toestemming en je wil deze intrekken.
·    De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt

4. Gebruik van gegevens beperken
Een aantal gegevens verwerken we op basis van het gerechtvaardigd belang van onze organisatie. Ben je het hiermee oneens, dan kan je je daartegen verzetten. In de meeste gevallen zullen we aan deze vraag kunnen voldoen; tenzij er een ernstige reden is om dit niet te doen.

5. Rechten uitoefenen
We helpen je graag bij het uitoefenen van je rechten. Probeer steeds gedetailleerd weer te geven welk(e) recht(en) je wenst uit te oefenen; we proberen je dan zo goed mogelijk te helpen. Om aan je vraag te voldoen, zullen we in de meeste gevallen jouw identiteit controleren. In dat geval zal een kopie van jouw identiteitskaart gevraagd worden. Zo voorkomen we dat iemand anders jouw gegevens gebruikt of misbruikt.

Voor alle vragen, opmerkingen of klachten kan je contact opnemen met Teresa Corthouts (teresa@kruisboog-hadewijch.be).

Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming, te bereiken via privacy@scoutsengidsenvlaanderen.be of door een brief te sturen naar Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw, TAV Functionaris voor Gegevensbescherming, Wilrijkstraat 45, 2140 Antwerpen.

Ben je niet tevreden met ons antwoord of zoek je meer informatie? Dan kan je steeds terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be .

Welke gegevens verzamelen we?

Identificatiegegevens zoals naam, adres, vroegere adressen, telefoonnummer, emailadres en lidnummer.
Persoonlijke gegevens zoals geslacht, geboortedatum, leeftijd en nationaliteit.
Medische gegevens zoals bloedgroep, dieet, inentingen, medicatie, eventuele ziektes of aandoeningen, bijzondere aandachtspunten voor leiding bij de sociale omgang, bij sporten, hygiëne of beperkingen.
Je gezinssituatie zoals gezinssamenstelling en contacten in geval van nood.
Je lidmaatschappen zoals vorige en huidige functies in groepen.
Filosofische of religieuze overtuigingen zoals aangepaste maaltijdvoorkeuren in functie van geloofsovertuigingen.
Financiële gegevens zoals het bankrekeningnummer of financiële tegemoetkomingen.
Afbeeldingen zoals foto’s gemaakt tijdens activiteiten en evenementen.

Waarom verzamelen we deze gegevens?
Onze groep verwerkt heel wat gegevens in het kader van het lidmaatschap en de bijhorende contractuele relatie. De gegevens worden onder andere gebruikt voor:
·       Een vlotte werking van de groep en de ledenadministratie
·       Het verzekeren van elk aangesloten lid
·       Communicatie over de werking van onze groep
·       Het organiseren van de wekelijkse activiteiten en evenementen
· Het versturen van het maandblaadje en nieuwsbrieven

Het verstrekken van de identificatiegegevens en persoonlijke gegevens is verplicht voor het lidmaatschap bij Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw. Indien deze gegevens niet verstrekt worden, kan er geen aansluiting zijn.

Medische gegevens worden verwerkt om leiding in staat te stellen voldoende zorg en de nodige aandacht te geven aan elk lid of elke deelnemer aan activiteiten of evenementen. De verwerking van medische gegevens gebeurt steeds door middel van expliciete toestemming van ouder(s), voogd of meerderjarig lid.

Verkrijgen van de gegevens

Gegevens worden rechtstreeks verkregen van de betrokkene en/of zijn ouder(s) of voogd.

Bewaartermijn

Onze groep bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Hierbij moeten wij rekening houden met verschillende wettelijke termijnen.
Nagenoeg alle gegevens worden ten laatste 10 jaar na het beëindigen van het lidmaatschap vernietigd, met uitzondering van de medische gegevens. Deze worden ten laatste 1 jaar na afloop van het lidmaatschap vernietigd.

Toegang tot de gegevens

Onze leiding heeft toegang tot de persoonsgegevens van alle leden en leiding, dit in het kader van hun werkzaamheden en de organisatie van de groep.

Persoonsgegevens worden nooit doorgegeven of verkocht aan derden.

Wijzigingen aan deze verklaring

Deze privacyverklaring kan steeds aangepast worden. De meest recente versie kan steeds geraadpleegd worden via http://www.kruisboog-hadewijch.be/?page_id=2816.

Laatste aanpassing: 09/03/2019

 

 

INFO VOOR OUDERS: Fiscale aftrekbaarheid

 

 

 

Ook in het jaar 2020 (voor de inkomsten en uitgaven in 2019) kunnen de kosten voor de deelname van uw kinderen beneden de 12 jaar (of 18 jaar voor kinderen met een zware functiebeperking) aan een jeugdwerkinitiatief worden ingebracht als vermindering van uw belastbaar inkomen.

 

Wat?

U kunt als ouder de kosten van bepaalde vrijetijdsactiviteiten van elk kind beneden de 12 jaar inbrengen als belastingaftrek. U kunt de uitgaven (die u deed in 2019) aftrekken van uw belastbaar inkomen. Die aangifte doet u in 2020. Onrechtstreeks krijgt u dus een soort “korting” op de deelnamekosten.

 

Welke jeugdwerkactiviteiten?

Jeugdwerkactiviteiten in de vrije tijd van kinderen waarvoor apart betaald wordt (lidgelden komen niet in aanmerking). Dat kan een kamp zijn tijdens alle vakanties (herfst-, kerst-,krokus-,paas-, en zomervakantie), een weekend of een tweedaagse.

Maar ook bijvoorbeeld de kostprijs voor individuele crea-stages, een cursus paardrijden, een toneelkamp, een computerweek, buitenlandse kampen, gespecialiseerde sportkampen, etc. kunnen volledig ingebracht worden.

 

Voor wie?

Elk kind tot 12 jaar dat deelneemt aan een vakantie-initiatief en vrijetijdsinitiatief. De jeugdkampen van de jeugdbeweging vallen hier bijvoorbeeld dus onder. Kinderen die aan verschillende initiatieven deelnemen, kunnen verschillende attesten krijgen.

Als uw kind 12 jaar wordt in de loop van de vakantie wordt er een attest opgemaakt tot aan zijn/haar 12de verjaardag.

 

Elk kind met een zware functiebeperking tot 18 jaar dat deelneemt aan een vakantie-initiatief en vrijetijdsinitiatief. De jeugdkampen van de jeugdbeweging vallen hier bijvoorbeeld dus onder. Kinderen die aan verschillende initiatieven deelnemen, kunnen verschillende attesten krijgen.

Als uw kind 18 jaar wordt in de loop van de vakantie wordt er een attest opgemaakt tot aan zijn/haar 18de verjaardag.

 

De organisatie die activiteiten inricht voor kinderen moet officieel erkend worden door een lokale overheid. Dit is een voorwaarde om als ouder een attest te krijgen.

 

De jeugdorganisatie zorgt ervoor dat u voor elk deelnemend kind een attest krijgt. Dit attest voegt u bij uw belastingsaangifte 2020 (over de inkomsten en uitgaven van 2019). U vult het aftrekbare bedrag in bij code 1384 van uw aanslagbiljet.

Hoeveel?

100 % van de kosten voor deelname van een bepaald vrijetijdsinitiatief met een maximum van 11,20 EUR per dag en per kind. Het bedrag geldt per opvangdag, ongeacht de duur van de opvang.

 

Correcte informatie

Het is zeer belangrijk dat de jeugdorganisaties over correcte informatie beschikken van uw kind. Zij hebben volgende gegevens nodig :

  • naam en voornaam van het kind
  • geboortedatum van het kind
  • naam, voornaam en correct adres van de ouders

Als ze niet over de correcte gegevens beschikken, kunnen ze nadien ook geen attest bezorgen!